บก.สส.ภ.4 จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค"


บก.สส.ภ.4 จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค" โดยเชิญวิทยากรจิตอาสา 904 ในสังกัด บก.ตร.มหด.มาบรรยายให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.62 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมประชารักษ์ บก.สส.ภ.4
 
จิตอาสาที่ วัดมรรคสำราญ

     

จิตอาสาที่ หนองแวงโสกพระครั้งที่ ๑

     
จิตอาสาวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๒