ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

Today7
Yesterday12
Week51
Month254
All22053

Currently are 89 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สารบัญ

 


 

กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ บก.สส.ภ.4

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. งานธุรการและงานสารบรรณ
๒. งานบริหารบุคคล
๓. งานคดีและวินัย
๔. งานนโยบายและแผนและงานยุทธศาสตร์
๕. งานการเงินและงานบัญชี
๖. งานงบประมาณ
๗. งานส่งกำลังบำรุง
๘. งานสวัสดิการ
๙. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
๑๐.งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๑๑.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒.งานศึกษาอบรม
๑๓.งานบันทึกและตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑๔.งานวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และบูรณาการด้านการข่าวอาชญากรรม
๑๕.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๖.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
๑๗.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


 

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 1

            มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญษ อาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑.งานธุรการและงานสารบรรณสถิติงานเข้า-ออก
๒.ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค
๓.ดำเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
๔.สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัยพ์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
๕.สืบสวนความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การก่อการร้ายและความมั่นคงของชาติ
๖. ดำเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง บ่อนการพนัน สถานบริการและแหล่งอบายมุขที่ผิดกฎหมาย
๗.ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า
๘. ดำเนินการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมือง
๙. ดำเนินการสืบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา โรงแรม ภาพยนต์ โรงรับจำนำ อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาด การฮั้วประมูลและขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาในการประมูลงานราชการ การค้าของเก่า การเรี่ยไร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ลิขสิทธิ์ รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้
๑๐.ดำเนินการสืบสวนปราบปรามการลักบอบตัดต้นไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การโจรกรรมสินค้าทางน้ำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน้ำมันเชื้อเพลิง
๑๑.ดำเนินการสืบสวนความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี และการค้ามนุษย์
๑๒. ดำเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด การก่อการร้ายข้ามชาติ การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
๑๓.ดำเนินการสืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค
๑๕. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


 

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2

                 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สถานบริการอบายมุข ตลอดจนความผิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และความผิดที่เกี่ยวเนื่อง และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ "ตำรวจภูธรภาค ๔" โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก ของกองกำกับการสืบสวน 2
2.สืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา
3. สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
5. สืบสวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สถานบริการ อบายมุข สืบสวนความผิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
7. สืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความผิดที่เกี่ยวเนื่อง และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
8.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


 

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 3

            มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญษ อาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑.งานธุรการและงานสารบรรณ สถิติงานเข้า-ออก
๒. ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค
๓. ดำเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
๔. สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัยพ์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
๕. สืบสวนความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การก่อการร้ายและความมั่นคงของชาติ
๖. ดำเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง บ่อนการพนัน สถานบริการ และแหล่งอบายมุขที่ผิดกฎหมาย
๗. ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า
๘. ดำเนินการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมือง
๙. ดำเนินการสืบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา โรงแรม ภาพยนต์ โรงรับจำนำ อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาด การฮั้วประมูลและขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาในการประมูลงานราชการ การค้าของเก่า การเรี่ยไร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ลิขสิทธิ์ รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้
๑๐.ดำเนินการสืบสวนปราบปรามการลักบอบตัดต้นไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การโจรกรรมสินค้าทางน้ำ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา น้ำมันเชื้อเพลิง
๑๑. ดำเนินการสืบสวนความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี และการค้ามนุษย์
๑๒. ดำเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด การก่อการร้ายข้ามชาติ การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
๑๓. ดำเนินการสืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค
๑๕. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


 

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

                  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา สืบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่ การเฝ้าฟัง และการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาข่าว รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวม วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงในเขตอำนาจการรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ สถิติงานเข้า-ออก
๒. งานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคง
๓. ลืบสวนคดีอาญาโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
๔. ดำเนินการบูรณาการด้านการข่าว รวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชากับส่วนราชการต่างๆ
๕. งานเฝ้าฟัง สืบสวนพฤติการณ์บุคคลและกลุ่มของอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์หรือผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่
๖. งานสืบสวนหาข่าวโดยใช้เครื่องมือพิเศษและเทคนิคเฝ้าฟัง
๗. งานฐานข้อมูลอาชญากรรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๘. งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
๙. .สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอมหมาย
๑๐. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย.

 


 

กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ

             มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวย ควบคุม ดูแลปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจท้องที่และหน่วยงานอื่นๆตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่นๆรวมทั้งการฝึกทางด้านยุทธวิธีให้กับตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยมีเขตอำนาจรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาคและเขตพื้นที่อื่นๆ ตามแต่ผู้บังคับที่มีอำนาจจะสั่งการโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก
๒. ดำเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจท้องที่ ในการถวายความ ปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และรักษาควาามปลอดภัยบุคคลสำคัญ ตลอดจนสถานที่สำคัญของทางราชการ
๓. ดำเนินการหรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจท้องที่ ทางด้านการใช้อาวุธและอุปกรณ์พิเศษในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การก่อความไม่สงบ การก่อจลาจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง

 

 

 

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 692 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้